Print

Beleggingsfondsen (ICB)

Crelan Fund EconoStocks

Naam

Crelan Fund EconoStocks

ISIN-Code | type deelbewijs

BE6257688240 | kapitalisatiedeelbewijs

BE6257959047 | Distributiedeelbewijs

Rechtsvorm

Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Fund

Activaklasse

Aandelen

Beleggingsdoelstelling en beleid

Doelstelling:

Het doel van het compartiment is te streven naar vermogensgroei op lange termijn via beleggingen in aandelen van vennootschappen zonder geografische beperking en in ieder effect dat toegang tot het kapitaal van deze vennootschappen geeft.

Beleid:

Om het doel te bereiken investeert het compartiment voornamelijk in een geografische en sectoraal gespreide portefeuille van aandelen, zowel in aandelen van bedrijven die actief zijn in ontwikkelde markten (Europa, Verenigde Staten van Amerika en Japan) als bedrijven die actief zijn in groeimarkten. Bij de selectie van bedrijven zal voor minstens 80% belegd worden in bedrijven die inspelen op de lange termijn trends, met name: landbouw en voeding, energie, grondstoffen, ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) en activiteiten die inspelen op de groeiende veroudering en verstedelijkende wereldbevolking.

Het compartiment zal niet investeren in aandelen van bedrijven die op basis van de ethische beleggingsrichtlijnen van het Noors Overheidspensioenfonds uit het investeringsuniversum zijn geweerd.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag

Beleggingshorizon

Minstens 5 jaar

Doelgroep

Dit beleggingsfonds is in het bijzonder gericht tot beleggers::

 • Die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.
 • Die een beleggingshorizon van minstens 5 jaar hebben.
 • Die een evenwichtige groei nastreven op lange termijn een daarbij willen investeren in een internationale aandelenkorf.

Minimaal te beleggen

1/1000 van 1 deelbewijs

Munt

Euro

Netto-inventariswaarde (NIW)

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op www.tijd.be alsook op de website van BEAMA, www.beama.be/niw. Daarnaast is de NIW ook kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel en in alle kantoren van Crelan. Dit product heeft een dagelijkse koersvorming. De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

Documentatie

Raadpleeg voor elke intekening de:

Belangrijkste risico’s

Marktrisico:

Het marktrisico is gemiddeld ten gevolge van de uitgevoerde beleggingen door het Compartiment, voornamelijk gespreid in aandelen en obligaties conform zijn beleggingsbeleid. Deze posities van de portfolio worden onderworpen aan het risico van verlies of waardevermindering.

Rendementsrisico:

Het rendementsrisico is hoog. Het betreft het risico met betrekking tot de volatiliteit van het rendement van het Compartiment. Dit rendement is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen en obligaties uitgevoerd door het Compartiment, overeenkomstig het beleggingsbeleid, tegenover de doelmarkt omschreven in het beleid.

Kapitaalrisico:

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan datgene wat hij heeft ingelegd.

Wisselkoersrisico:

Risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Het wisselrisico is hoog. Aangezien het compartiment belegt in aandelen op de wereldmarkten, kan de netto-inventariswaarde worden beïnvloed door de wisselkoersschommelingen van effecten in portefeuilles die uitgedrukt zijn in andere munten dan de uitdrukkingsmunt van het compartiment.

Kosten

 • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,98% (waarvan 1,60% jaarlijkse beheerskosten). Het cijfer van de lopende kosten is overgenomen uit de Essentiële Beleggersinformatie van 17/11/2017.
 • Bewaarkosten 0,00% per jaar

Éénmalige kosten

Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 2,50%

Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Fiscaliteit

Beurstaks:

Enkel van toepassing bij verkoop:

 • kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% met een maximum van 4.000 EUR
 • distributiedeelbewijs: 0,00%

Roerende voorheffing op dividenden:

 • Kapitalisatiedeelbewijs: 0,00%
 • Distributiedeelbewijs: 30,00% (Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving; op basis van de individuele situatie van de belegger, behoudens wetswijziging)

Roerende voorheffing in geval van verkoop:

 • Compartiment dat voor meer dan 25% van zijn portefeuille in schuldbewijzen kan beleggen: nee

Distributeur

Crelan N.V. | Sylvain Dupuislaan 251, 1070 BRUSSEL

Klachtendienst 

 

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van

 • Crelan: Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website  http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier.
 • Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent