Persbericht

Groep Landbouwkrediet boekt winst van 55,5 miljoen Euro

29 februari 2012

Groep Landbouwkrediet boekt winst van 55,5 miljoen Euro

Voor het negende jaar op rij een nettodividend van 5 % voor de coöperatoren. Landbouwkrediet en Centea smelten midden 2013 samen tot een stevige bank op mensenmaat.

2011 was opnieuw een opmerkelijk jaar voor de Groep Landbouwkrediet en een bewogen jaar voor de Belgische en de internationale financiële scène.

Landbouwkrediet heeft in 2011 de belangrijkste operatie in de laatste twintig jaar van zijn bedrijfsgeschiedenis doorgevoerd. Dankzij de komst van Centea op 1 juli 2011 is de Groep Landbouwkrediet niet alleen in aantal klanten en in activiteit meer dan verdubbeld, maar wordt tevens de duurzame toekomst van de Groep meer dan ooit gewaarborgd.

In schril contrast met de mooie evolutie van de Groep Landbouwkrediet is 2011 andermaal een zeer moeilijk jaar geworden voor de Belgische en de Europese financiële sector. In tegenstelling tot 2008-2009 toen de crisis een gevolg was van de banken zelf, kregen we te maken met een landencrisis die niet alleen kan leiden tot een tweede en zelfs nog ergere bankencrisis, maar tevens tot een crisis van ons welvaartmodel.

Tegen deze achtergrond heeft de Groep Landbouwkrediet andermaal mooie resultaten geboekt.
Het aantal klanten is in alle entiteiten van de Groep opnieuw gestegen en de notoriëteit van de Groep blijft toenemen. Steeds meer wordt de Groep Landbouwkrediet aanzien als een volwaardig alternatief voor de grootbanken.

Het geconsolideerd resultaat in IFRS van de Groep Landbouwkrediet op 31/12/2011 (met inbegrip van Centea vanaf 01/07/2011) bedraagt 55,5 miljoen euro. Alle entiteiten van de Groep boekten mooie resultaten. Door de opname van Centea in de perimeter van het geconsolideerd resultaat is het moeilijk het jaaresultaat te vergelijken met dit van vorig jaar.

De resultaten zijn, in deze ongezien moeilijke context, goed en vooral duurzaam. De Raden van Bestuur van de Coöperatieve Kassen zullen aan de respectieve Algemene Vergaderingen voorstellen om ook voor 2011 een nettodividend van 5% uit te keren, en dit
voor het 9de opeenvolgende jaar.

Voor de Groep Landbouwkrediet was 2011 een bijzonder jaar: in de eerste jaarhelft werkte de bank volop aan de voorbereidingen van de acquisitie van Centea, wat leidde tot een orgelpunt op 1 juli toen Centea effectief in de Groep werd verwelkomd. In de tweede helft van het jaar sloeg de landencrisis in volle hevigheid toe. Steeds meer landen van de eurozone kwamen in problemen. Tegelijkertijd bleef de onrechtvaardige verdeling van de bankentaks tussen de grootbanken en de kleinere, gezonde banken een brandend actueel thema. Landbouwkrediet bleef gedurende het hele jaar strijd voeren tegen deze onrechtvaardige maatregelen, waarvoor momenteel nog geen bevredigende oplossing is gevonden.

Luc Versele, CEO Groep Landbouwkrediet: “We beleven vandaag een hallucinante periode waar de bankencrisis gevolgd wordt door de landencrisis, die op haar beurt weer tot een bankencrisis leidt. In 2011 moest alweer een grootbank van de ondergang gered worden. In deze onstuimige tijden slaagt de Groep Landbouwkrediet er probleemloos in om autonoom haar beleid verder te zetten. Meer nog, Landbouwkrediet realiseert zowel een externe als een interne groei. Het model van gezond en duurzaam bankieren dat Landbouwkrediet al decennialang hanteert, zorgt ervoor dat de bank vandaag gezond en solide is en eens te meer met mooie winstcijfers naar buiten kan komen.

De verwelkoming van Centea

Het jaar 2011 zal een belangrijke mijlpaal blijven in de geschiedenis van de Groep Landbouwkrediet: het is het jaar dat Landbouwkrediet zijn plaats in het Belgische bancaire landschap verstevigde dankzij de acquisitie van Centea.

In tegenstelling tot Europabank en Keytrade Bank, die eerder opgenomen werden in de Groep Landbouwkrediet, zal Centea niet als een aparte entiteit blijven verder bestaan. Landbouwkrediet en Centea zullen midden 2013 samensmelten tot een stevige Belgische bank op mensenmaat.

Luc Versele: “We willen in de eerste plaats een bank op mensenmaat blijven, zoals Centea en Landbouwkrediet dat altijd al geweest zijn. Het net van zelfstandige agenten is de garantie voor een persoonlijke service, die steunt op duurzaamheid en nabijheid, twee kernwoorden uit het mission statement van onze beide banken.

Wij willen niet groeien om te groeien, maar wij willen wel solide zijn om een echt alternatief voor de grootbanken te zijn. Landbouwkrediet en Centea zijn twee gezonde banken die de crisis zonder kleerscheuren hebben doorstaan. Met gebundelde krachten richten we ons als universele bankverzekeraar tot de particulieren, de bedrijven, de meer vermogende klanten en uiteraard tot onze oorspronkelijke doelgroep, de land- en tuinbouwers.”

Onmiddellijk na de acquisitie van Centea maakten we werk van een gezamenlijke organisatiestructuur voor de twee banken. Tegen eind december was het volledige organogram hertekend, met gemeenschappelijke diensten voor de twee huidige entiteiten. Vandaag werken we volop aan de verdere integratie en aan de migratie van de IT-systemen. De ondersteunende processen en structuren zullen gestroomlijnd en, waar mogelijk, geoptimaliseerd worden. Dit migratiewerk zal afgerond zijn tegen midden 2013. Landbouwkrediet en Centea zullen tegen dan samengesmolten zijn tot een nieuwe bank.

De opname van Centea in de Groep verloopt uitstekend. Het migratie- en integratieplan zitten op schema, maar, wat nog belangrijker is, ook de samenwerking en de motivatie van de personeelsleden en agenten van de twee banken zorgen voor een positief werkklimaat.

Fidelio

Wie zich als retailcliënt van Landbouwkrediet tot een duurzame relatie met de bank engageert door te participeren in het maatschappelijk kapitaal, krijgt daar sinds 2006 - naast een dividend - ook een voordelenpakket voor in ruil. Fidelio is de naam van dit concept, de moderne vertaling van het coöperatieve gedachtegoed, gesteund op een duurzame vertrouwensrelatie.

Het Fidelio-voordelenpakket omvat zowel een voordeelbehandeling inzake producten en diensten van de bank als een kortingprogramma bij externe partners. Dit concept is op minder dan 5 jaar uitgegroeid tot een van de steunpunten van de commerciële werking van Landbouwkrediet.

Na een grondige voorbereiding werd het concept Fidelio in de eerste gezamenlijke marketingcampagne van Landbouwkrediet en Centea in het najaar ook bij Centea geïntroduceerd.

Luc Versele: “Hoewel de notie 'coöperatieve bank' nieuw was voor de Centea-cliënteel en de perikelen rond de coöperatieve aandelen van andere financiële actoren voor onrust zorgden, werd Fidelio ook bij Centea meteen een succesverhaal. Drie maanden na de lancering waren al ruim 44.000 Centea-cliënten overtuigd van het concept en plukte deze groep dus al volop de vruchten van zijn duurzaam engagement. Dit succes bewijst dat heel wat mensen gewonnen zijn voor het duurzaam businessmodel van een coöperatieve bank op mensenmaat.”

Door de introductie van Fidelio bij Centea groeide het globale aantal coöperatoren van 142.000 begin 2011 tot 197.800 eind december, dit is een toename met liefst 55.800. Het in maatschappelijke aandelen belegde kapitaal steeg van 342 miljoen euro naar 489 miljoen euro.

Luc Versele: “Gelet op de moeilijke context waarin wij onze campagne voor het ophalen van coöperatief kapitaal gevoerd hebben, ben ik echt tevreden met het resultaat. Onze coöperatoren weten dan ook dat Fidelio een mooi en aantrekkelijk concept is. Landbouwkrediet benadrukt al jaren de duurzame klantenrelatie en een transparant beleid via dit concept. Al acht jaar op rij kregen onze coöperatoren een dividend van 5 %. Deze campagne zal ook in 2012 worden verdergezet.”

Kerncijfers en financieel resultaat Groep Landbouwkrediet

Dankzij de acquisitie van Centea en de commerciële groei klimmen de klantendeposito’s van 8.421 miljoen euro tot 18.090,6 miljoen euro en stijgt de kredietomloop van de Groep Landbouwkrediet van 7.404,4 miljoen euro tot 16.337,9 miljoen euro.

Exclusief Centea stijgen de klantendeposito’s bij Landbouwkrediet met maar liefst 12,4 %; de spaarboekjes stijgen met 11,6 %. De kredietproductie bij Landbouwkrediet is in vergelijking met het voorbije jaar 24 % gedaald maar blijft met een productie van meer dan 1 miljard euro op een zeer hoog niveau.

Luc Versele: “De kredietverlening ligt lager dan in 2010 enerzijds omdat 2010 een topjaar was, anderzijds hebben we bewust niet willen werken met te lage commerciële marges en hebben we ook ons loan-to-depositspercentage willen verbeteren. De beperktere kredietverstrekking kadert in ons beleid van gezond en transparant bankieren en in ons streven naar een gezond balansevenwicht.”

De financiële portefeuille van de Groep die door de komst van Centea opgelopen was tot 5,1 miljard euro, werd deels afgebouwd. De PIIGS-portefeuille werd gedecimeerd en de overheidsobligaties in PIIGS-landen bedragen nog minder dan 1 % van het eigen vermogen van de Groep.

De algemene kosten op groepsniveau (inclusief 6 maanden Centea) stijgen van 191,6 miljoen euro tot 277,4 miljoen euro.

De kosten bij Landbouwkrediet stijgen met 8,5 %, vooral als gevolg van bijkomende aanwervingen in het kader van het integratieproject, de investeringen in reglementaire projecten, zoals Bazel II en als gevolg van de bankenheffing.

De Cost Income Ratio van de Groep bedraagt 75,7 % en die van Landbouwkrediet 72,3 %.

De waardeverminderingen (impairments) op groepsniveau dalen globaal met 34,5 % ten opzichte van eind 2010. Dit resulteert uit een forse daling van de waardeverminderingen op de kredietportefeuille (-27,2%). De loan-loss-ratio van de Groep bedraagt 0,14 % in vergelijking met 0,43 % in 2010.

Bij Landbouwkrediet liggen de waardeverminderingen op de kredietportefeuille ¾ lager dan in 2010. De loan-loss-ratio bij Landbouwkrediet bedraagt 0,05 % in vergelijking met 0,20 % het jaar voordien. Dit wijst op een zeer gezonde kredietportefeuille.

Het geconsolideerd nettoresultaat in IFRS van de Groep Landbouwkrediet bedraagt 55,5 miljoen euro, dit is een stijging van 22,8% ten opzichte van vorig jaar. Alle entiteiten van de Groep hebben bijgedragen tot dit resultaat.

Het resultaat van Landbouwkrediet maakt het mogelijk om voor het negende jaar op rij aan de Algemene Vergaderingen van de Coöperatieve Kassen een nettodividend van 5 % voor te stellen.

Luc Versele: “Ook de Centea-cliënten die coöperator geworden zijn, genieten nu de vele Fidelio-voordelen en mogen zich, net als de cliënten van Landbouwkrediet, dus verheugen op een mooi dividend.”

Niet alleen het aantal coöperatoren, maar ook het aantal klanten is opnieuw gestegen. De Groep verwelkomt nu 1,2 miljoen klanten. Exclusief Centea bedraagt de aangroei van nieuwe klanten 26.600.

 

Geconsolideerde cijfers in IFRS Groep Landbouwkrediet op 31/12/2011

(miljoen EUR)

2010

2011

Totaal Activa

10.761,1

21.347,9

Totaal Verplichtingen

10.055,5

20.223,8

Eigen vermogen (incl. coöperatief kapitaal)

705,6

1.124,1

 

 

 

Nettoresultaat

45,2

55,5


Groeistrategie van de Groep Landbouwkrediet

Landbouwkrediet volgt al sinds 2003 een beleid van voorzichtige groei en diversificatie. Met de overname van Centea op 1 juli 2011 werd een zeer grote stap in het groeiproces gezet.

Overzicht van de recente geschiedenis

Jaartal

Groei-event

2003

Komst van Crédit Agricole France als tweede belangrijke aandeelhouder, naast de coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse

2004

Acquisitie Europabank

2005

Acquisitie Keytrade Bank

2006

Lancering Fidelio

2007

Oprichting Landbouwkrediet Verzekeringen

2008

Opstart Personal & Private Banking

2009

Overname klanten Kaupthing

2010

Opstart Landbouwkrediet Direct

2011

Acquisitie Centea


Enkele kerncijfers Groep Landbouwkrediet

31/12/2011

Groep Landbouwkrediet

Aantal medewerkers

3.923

Aantal klanten

1.207.027

Aantal coöperatoren

197.798

Aantal agentschappen

955


Luc Versele: “2011 was het jaar waarin Landbouwkrediet een beslissende stap gezet heeft in het groeiproces dat we een aantal jaren geleden gestart zijn. 2012 wordt het jaar van de voorbereiding van de samensmelting van de twee banken; het jaar daarna zal onze nieuwe bank boven de doopvont gehouden worden. Intussen zullen wij hard werken om ook de komende maanden en jaren een goede service aan onze klanten aan te bieden en de vertrouwensrelatie met onze klanten verder te versterken.”

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent