Print

Beleggingsfondsen (ICB)

Crelan Fund Sustainable

Naam

Crelan Fund Sustainable

ISIN-Code | type deelbewijs

BE6293683320 | Kapitalisatiedeelbewijs

BE6293684336 | Distributiedeelbewijs

Rechtsvorm

Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Fund

Activaklasse

Gemengd. Het compartiment kan zowel in aandelen als obligaties beleggen.

Beleggingsdoelstelling en beleid

Doelstelling:

Het compartiment Crelan Fund Sustainable is een zogenaamde “Feeder” van de Luxemburgse sicav Econopolis Patrimonial Sustainable(1) (hierna de “Master” genoemd*). Dat betekent in de praktijk dat het compartiment minstens 95% van zijn vermogen permanent in deelbewijzen van de O-klasse van de Master belegt, en dat de beleggingsdoelstelling van Crelan Fund Sustainable bijgevolg identiek is aan die van de Master. Daarnaast kan het compartiment maximaal 5% van zijn vermogen investeren in liquiditeiten om de in- en uitstromen te beheren.

 

De Master wil zijn beleggers op lange termijn meerwaarde bieden door te beleggen in:

internationale duurzame obligaties en aandelen;

 • obligaties die afhankelijk zijn van de economische omstandigheden en de markten, maar ook van de strategische visies en verwachtingen van de beheerder van de Master;
 • geldmarktinstrumenten, cash en cashequivalenten;
 • obligaties en andere schuldvorderingen van bedrijven en overheden met een rating van minimaal investment grade;
 • afgeleide producten.

De Master baseert zijn beleggingsbeleid op de visie van econoom Geert Noels op de duurzame economie, zoals hij die beschreven heeft in zijn boek “Econoshock”. Het compartiment investeert via de Master enkel in aandelen van bedrijven die aan strenge ethische en duurzame verplichtingen voldoen. De uitsluitingslijst van het Noorse Overheidspensioenfonds (Government

Pension Fund Norway) dient daarvoor als uitgangspunt (“uitsluitingslijst” zoals die wordt bekendgemaakt op de website van Norges Bank: https://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-of-companies/).

De beheerder voert bovendien een bijkomende controle uit aan de hand van de resultaten van Sustainalytics, een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzaamheidsonderzoek van beursgenoteerde ondernemingen en landen.

(1)   Het Master fonds, Econopolis Patrimonial Sustainable wordt niet in België gecommercialiseerd.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag

Beleggingshorizon

Minstens 5 jaar

Doelgroep

Dit beleggingsfonds is in het bijzonder gericht tot beleggers::

 • Die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.
 • Die een beleggingshorizon van minstens 5 jaar hebben.

Minimaal te beleggen

1 deelbewijs

Munt

Euro

Netto-inventariswaarde (NIW)

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op www.tijd.be alsook op de website van BEAMA, www.beama.be/niw. Daarnaast is de NIW ook kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel en in alle kantoren van Crelan. Dit product heeft een wekelijkse koersvorming op dinsdag.

Documentatie

Raadpleeg voor elke intekening de:

Belangrijkste risico’s

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen, en de belegger kan minder terugkrijgen dan datgene wat hij heeft ingelegd. Vermits de Feeder minimaal 95% van haar activa in de Master investeert, zijn de in het prospectus van de Master beschreven risico’s ook van toepassing op de Feeder. Deze risico’s zijn:

Wisselkoersrisico:

De Master belegt in effecten die onderhevig kunnen zijn aan forse waardeschommelingen als gevolg van wijzigingen in de financiële positie van de emittent, maar ook van economische en politieke ontwikkelingen in de landen waar de emittenten zijn gevestigd, of door een belangrijke activiteit. De volatiliteit wordt beïnvloed door prijsschommelingen of schommelingen van de valuta’s en rentevoeten, die op een onvoorspelbare manier kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals politieke en economische gebeurtenissen.

Liquiditeitsrisico:

De markten van bepaalde effecten en instrumenten hebben een beperkte liquiditeit. Deze beperkte liquiditeit zou nadelig kunnen zijn voor de Master, zowel voor de realisering aan de aangegeven rente als voor de uitvoering van orders voor de gewenste prijs.

Kredietrisico:

De Master kan verliezen lijden indien een tegenpartij zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen.

Marktrisico:

Het marktrisico is gemiddeld als gevolg van de beleggingen die door de Master worden uitgevoerd, voornamelijk in aandelen en obligaties, in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Deze posities die worden aangehouden in de portefeuille zijn onderhevig aan verlies- of devaluatierisico.

Prestatierisico:

Het prestatierisico is gemiddeld. Het gaat om het risico dat samenhangt met de volatiliteit van de prestatie van de Master. Deze prestatie houdt rechtstreeks verband met de beleggingen in aandelen en obligaties door de e Master, in overeenstemming met het beleggingsbeleid ten opzichte van de markt die door dit beleid wordt beoogd.

Kosten

 • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,88% (waarvan 1,25% jaarlijkse beheerskosten). Het cijfer van de lopende kosten is overgenomen uit de Essentiële Beleggersinformatie van 17/11/2017.
 • Bewaarkosten 0,00% per jaar in geval van bewaring door Crelan

Éénmalige kosten

Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 2,50%

Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Fiscaliteit

Beurstaks:

Enkel van toepassing bij verkoop:

 • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% met een maximum van 4.000 EUR

Roerende voorheffing op dividenden:

 • Kapitalisatiedeelbewijs: 0,00%
 • Distributiedeelbewijs: 30% (behoudens wetswijziging)

Roerende voorheffing in geval van verkoop:

 • Compartiment dat voor meer dan 25% van zijn portefeuille in schuldbewijzen kan beleggen: ja
 • Compartiment dat daadwerkelijk meer dan 25% van zijn portefeuille in schuldbewijzen belegt: ja, Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij verkoop van kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing (30%, op basis van de individuele situatie van de belegger, behoudens wetswijziging).

Distributeur

Crelan N.V. | Sylvain Dupuislaan 251, 1070 BRUSSEL

Klachtendienst 

 

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van

 • Crelan: Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website  http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier.
 • Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent